Kiểu dáng công nghiệp

Văn phòng Luật sư Nhiệt Tâm và Cộng sự là Đại diện sở hữu công nghiệp chuyên nghiệp tại Việt Nam, chúng tôi cung cấp cho khách hàng các dịch vụ sau liên quan đến kiểu dáng công nghiệp.

1. Đại diện và tư vấn cho khách hàng về các vấn đề liên quan đến việc xác lập quyền đối với kiểu dáng công nghiệp bao gồm:

* Đánh giá khả năng đăng ký và sử dụng kiểu dáng công nghiệp
* Tra cứu thông tin về đăng ký và sử dụng kiểu dáng công nghiệp
* Nộp đơn và tiến hành các thủ tục pháp lý đăng ký kiểu dáng công nghiệp
* Tư vấn và tiến hành các thủ tục pháp lý ghi nhận chuyển giao đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp
* Tư vấn và tiến hành các thủ tục pháp lý ghi nhận sửa đổi liên quan đến đơn xin đăng ký kiểu dáng công nghiệp, ví dụ như: tên, địa chỉ của người nộp đơn
* Tư vấn và tiến hành các thủ tục pháp lý ghi nhận sửa đổi liên quan đến Văn bằng bảo hộ kiểu dáng công nghiệp trên cơ sở chuyển nhượng quyền sở hữu, sáp nhập công ty; ghi nhận đổi tên, địa chỉ chủ Văn bằng bảo hộ.

2. Đại diện và tư vấn cho khách hàng liên quan đến duy trì hiệu lực bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp, bao gồm:

* Tư vấn và tiến hành các thủ tục pháp lý gia hạn Văn bằng bảo hộ kiểu dáng công nghiệp