Thủ tục đăng ký bản quyền truyền hình

Luật Nhiệt Tâm là đơn vị có uy tín trong lĩnh vực tư vấn Luật Sở hữu trí tuệ, tư vấn thủ tục đăng ký bản Quyền tác giả, tư vấn thủ tục đăng ký bản quyền truyền hình, tư vấn thủ tục đăng ký bản quyền phần mếm máy tính, tư vấn thủ tục bảo hộ sáng chế…

I. Hồ sơ đăng ký bản quyền truyền hình gồm:

1)   Tờ khai đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan;

2)   Hai bản sao tác phẩm đăng ký quyền tác giả;

3)   Giấy uỷ quyền, nếu người nộp đơn là người được uỷ quyền;

4)   Tài liệu chứng minh quyền nộp đơn;

5)   Văn bản đồng ý của các đồng tác giả, nếu tác phẩm có đồng tác giả;

6)   Văn bản đồng ý của các đồng chủ sở hữu, nếu quyền tác giả, quyền liên quan thuộc sở hữu chung;

II. Tư vấn đăng ký bản quyền truyền hình tại Luật Nhiệt Tâm:

1. Tư vấn đăng ký bản quyền truyền hình tại Luật Nhiệt Tâm sẽ tiến hành với các nội dung sau:

«Tư vấn điều kiện, thủ tục đăng ký bản quyền truyền hình, đảm bảo phạm vi bảo hộ rộng, bảo hộ bao vây, phù hợp với tác phẩm đăng ký.

«Tư vấn các phương án bảo hộ.

«Tư vấn những yêu tố được bảo hộ, những yếu tố không nên bảo hộ.

«Tư vấn khả năng bị trùng, tương tự có thể bị dẫn đến khả năng bị từ chối bảo hộ.

2.Đại diện thực hiện các thủ tục:

«Hoàn thiện hồ sơ đăng ký bản quyền truyền hình  cho khách hàng;

«Tiến hành nộp hồ sơ đăng ký bản quyền truyền hình tại Cơ quan có thẩm quyền;

«Nhận giấy chứng nhận đăng ký bản quyền truyền hình cho khách hàng;