Tính mới của Kiểu dáng công nghiệp

Ngay từ khi hình  thành các quy định liên quan tới điều kiện bảo hộ của kiểu dáng công nghiệp thì các nhà làm Luật đã quy định Kiểu dáng đăng ký phải là một kiểu dáng mới. Vậy, như thế nào được coi là kiểu dáng công nghiệp đáp ứng tính mới?

Tính mới của Kiểu dáng công nghiệp

Tính mới của kiểu dáng công nghiệp được thể hiện và công nhận khi kiểu dáng đó đảm bảo: khác biệt đáng kể với kiểu dáng công nghiệp được bộc lộ công khai dưới hình thức sử dụng, mô tả bằng văn bản hoặc bất kỳ hình thức nào khác ở trong và ngoài nước trước ngày nộp đơn hoặc trước ngày ưu tiên (trong trường hợp được hưởng quyền ưu tiên) và chưa được bộc lộ công khai ở trong và ngoài nước.

Để biết thêm chi tiết, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo các thông tin bên dưới.